Essee

Opiskelujen osana kirjoitettava essee voidaan käsittää pohtivaksi pienoistutkielmaksi. Essee on siten vapaampi kirjoitusmuoto kuin tutkielma tai pelkkä referaatti. Esseessä kuvaillaan, perustellaan, analysoidaan ja pohditaan valittua asiaa yleensä lähdekirjallisuutta soveltaen. Opintojen osana kirjoitettava essee on tieteellistä tekstiä, joten siinä argumentoidaan johdonmukaisesti, punnitaan esitettäviä asioita kriittisesti ja merkitään lähdeviitteet.

Essee on usein kohtalaisen lyhyt teksti, joten aiheen rajaukseen kannattaa kiinnittää erityistä huomiota. Valittua aihetta käsitellään omasta, perustellusti valitusta näkökulmasta. Tekstillä täytyy siis olla tavoite: tehtävä tai kysymys, jota esseessä problematisoidaan ja johon etsitään vastausta. Näkökulman tulisi käydä ilmi jo esseen alussa. Lähdekirjallisuutta hyödynnetään siinä määrin kuin se palvelee kysymyksenasettelua.

Perinteiseen esseen määritelmään kuuluu paitsi pohdiskelevuus myös persoonallisuus. Kunhan tieteellisen kirjoittamisen yleiset periaatteet täyttyvät, esseestä on siis lupa ja syytä tehdä kirjoittajan itsensä näköinen teksti. Tämä ei kuitenkaan tarkoita hakemalla haettuja, irrallisia tyylikeinoja tai tekstin muokkaamista vaikeasti lusikoitavaksi käsitepuuroksi. Lukijan kognition rajat on syytä ottaa huomioon myös esseetä laadittaessa.