Kielijelppi > Kirjoitusviestintä > 2. Opiskelijoiden tekstilajeja > (Pro)seminaariesitelmä ja tutkielmat

(Pro)seminaariesitelmä ja tutkielmat

Proseminaarityö on pienoistutkielma, jossa opiskelijan muotoilee ja rajaa tutkimustehtävän ja käsittelee sitä etsimänsä tieteellisen tiedon varassa. Proseminaarissa opiskelija siis opettelee tekemään omaa tutkimusta omasta aiheesta. Proseminaarityössä harjoitellaan tutkimuksen jäsentämistä, lähdekirjallisuuden etsimistä ja käyttämistä, argumentointia ja tieteellistä pohdintaa.

Valmiin proseminaarityön on tarkoitus täyttää myös kaikki tieteellisen tutkimuksen tekniset vaatimukset: otsikko ja väliotsikot ovat täsmälliset, kansilehti, sisällysluettelo, lähdeviittaukset ja -luettelo ovat paikoillaan.

Proseminaaritutkielma tai vastaavanlaisessa ohjauksessa tehty ja esitelty työ hyväksytään yleensä kandidaatintutkielmaksi. Usein on mahdollista jatkaa proseminaarin aiheesta pro gradu -tutkielmassa. Kandidaatintutkielma on siis eräänlainen pieni gradu – sivumäärältään ja aiheeltaan vain huomattavasti gradua suppeampi. Kandidaatintutkielman perusteella kirjoitetaan kypsyysnäytteen.

Parasta harjoitusta pro gradua ja kandidaatintutkielmaa varten on aikaisempien seminaari- ja praktikumitöiden ja esseiden huolellinen laatiminen.

Pro gradu -tutkielma on perusopintojen laajin ja usein pitkäkestoisin työ. Pro gradu -tutkielman laajuus on tieteenalasta riippuen muutamasta kymmenestä sataan liuskaan. Siinä opiskelija osoittaa perehtyneensä tutkielman aihepiiriin, hallitsevansa tarvittavat tutkimusmenetelmät ja kykenevänsä tieteelliseen ajatteluun. Pro gradu -tutkielmassa opiskelija siis soveltaa niitä tieteentekotapoja, joita hän on opintojensa aikana omaksunut.

Helsingin yliopiston valtiotieteellisen tiedekunnan ohjeita tutkielman tekijöille

Helsingin yliopiston humanistisen tiedekunnan ohjeita seminaaritöiden ja pro gradun tekijöille