Mitä on puheviestintä?

Suomessa puheviestintä on kehittynyt reilussa kahdessakymmenessä vuodessa omaksi tieteenalakseen, jolla tutkitaan ja opetetaan ihmisten välistä vuorovaikutusta. Tarkastelun kohteena on useita viestinnän tasoja kahden henkilön välisestä viestinnästä (dyadit) aina pienryhmä- ja organisaatioviestintään ja kulttuurienväliseen viestintään sekä julkiseen esiintymiseen ja joukkoviestintään. Akateemisena oppiaineena puheviestintä on siis paljon muutakin kuin esiintymistaidon tutkimista ja harjoittelemista!

Puheviestintä (speech communication) oppiaine tuotiin Suomeen Yhdysvalloista 1980-luvun alkupuolella. 1900-luvun alusta lähtien Suomen yliopistoissa oli opetettu esimerkiksi kaunolukua ja puhetaitoa ja opetuksessa pääpaino oli esiintymistaidon, taiteellisen puheilmaisun, puhetekniikan ja äänenkäytön opetuksessa. Uusi puheviestintä-oppiaine keskittyi ihmisten välisen vuorovaikutuksen tutkimiseen ihmissuhteissa, ryhmissä, yhteisöissä ja kulttuureissa eri konteksteissa. Se nähtiin ja nähdään edelleen viestintätieteisiin kuuluvana alana. Sellaista puheviestinnän tutkimusta, jossa tarkastelun kohteena on esimerkiksi äänenkäyttö tai puhetekniikka, voidaan puolestaan ajatella puhetieteisiin kuuluvaksi. Valtaosa puheviestinnän tutkimuksesta ja akateemisesta opetuksesta voidaan sijoittaa viestinnän tutkimuksen kentälle.

Puheviestinnän tietoja ja taitoja tarvitaan mitä erilaisimmissa opiskelutilanteissa, kuten luennoilla, seminaarityöskentelyssä, ryhmäprojekteissa, ohjaustilanteissa sekä esitelmiä ja alustuksia pidettäessä ja niitä kommentoitaessa. Myös opintojen jälkeinen työelämä edellyttää monipuolisia viestintätaitoja, joita tulisi harjoitella jo opiskeluaikana. Suuri osa akateemisista asiantuntijoista sijoittuu aloille, joilla puheviestintätaidot ovat keskeinen osa ammatillista osaamista ja työpäivät täynnään mitä erilaisimpia viestintätilanteita (esimerkiksi palavereita, kokouksia, neuvotteluja, haastatteluja sekä opetus-, koulutus- ja myyntitilanteita). Viestintä on yksi tärkeimmistä käytössä olevista työkaluista.