Kielijelppi > Puheviestintä > 7. Kokoustaito > Osallistujien tehtävät kokouksessa

Osallistujien tehtävät kokouksessa

Kokouksen osanottajilla on erilaisia tehtäviä. Osa tehtävistä kuuluu pelkästään kokouksen toimihenkilöille ja osa kaikille kokoukseen osallistuville.

Puheenjohtaja

 • valmistelee kokouksen ja sen asiat yhdessä sihteerin kanssa
 • johtaa kokouksen kokousteknisten sääntöjen mukaisesti
 • sopii menettely- ja äänestystavoista kokouksen osallistujien kanssa ja valvoo niiden noudattamista
 • jakaa puheenvuorot ja johtaa keskustelua tarkoituksenmukaisesti
 • rakentaa viestintä- ja kokouskulttuuria (esim. rohkaisemalla ja kannustamalla keskusteluun)
 • huolehtii, että kokous pysyy aikataulussa
 • toimii kokouksen nimissä (mm. allekirjoitukset, toimeenpanotehtävien valvonta)

Sihteeri

 • valmistelee kokouksen ja sen asiat puheenjohtajan kanssa
 • laatii tarvittavat asiakirjat (esim. kokouskutsun ja esityslistan) ja toimittaa ne ajoissa jäsenille (ks. pdf-mallit kokouskutsusta ja esityslistasta)
 • valmistelee kokouspaikan
 • tekee tarkat muistiinpanot kokouksen kulusta, käytetyistä puheenvuoroista ja tehdyistä ehdotuksista
 • laatii, tarkastuttaa ja arkistoi kokouspöytäkirjat (ks. pdf-mallit pöytäkirjasta: lyhyempi malli ja pidempi malli)
 • hoitaa mahdollisen yhteydenpidon
 • laatii tarvittavat tilastot ja tiedonannot
 • vastaa tiedottamisesta

Osallistuja

 • perehtyy esityslistalla esiteltäviin asioihin
 • neuvottelee esimerkiksi taustaryhmien kanssa ennen kokousta
 • valmistelee käsiteltävään asiaan ehdotuksen tai puheenvuoron ja sille pitävät perustelut
 • hallitsee erilaisten kokouspuheenvuorojen käytön ja pyytää vuoroaan sovitusti (esim. kättä nostamalla)
 • esittää puheenvuorossaan ymmärrettävän ehdotuksen tai kertoo mielipiteensä jo tehdystä ehdotuksesta
 • ei tahallaan jarruta kokouksen etenemistä, vaan tukee yhteistyötä keskittymällä käsittelemään asioita tehokkaasti ja toimimaan tilanteen mukaisesti
 • tuntee yleisen kokousmenettelyn
 • vastaa omalta osaltaan päätösten toimeenpanosta ja noudattaa tehtyjä päätöksiä

Muita kokouksen osanottajien tehtäviä

 • Asian esittelijä kertoo taustatietoja käsiteltävästä asiasta ja päättää esityksensä perusteltuun päätösehdotukseen.
 • Pöytäkirjantarkastajat tarkastavat kokouksen jälkeen omien muistiinpanojensa perusteella, että sihteerin laatima pöytäkirja on kokouksen kulun mukainen.
 • Ääntenlaskijat laskevat mahdollisen äänestyksen tai vaalin tuloksen ja laativat siitä tarvittaessa erillisen pöytäkirjan.