Kielijelppi > Puheviestintä > 8. Tehtäviä ja palautelomakkeita > Tehtävät: Mitä on puheviestintä?

Tehtävät: Mitä on puheviestintä?

1. Pohdi, mitä puheviestinnällä tarkoitetaan. Mitä se pitää sisällään ja mihin sitä tarvitaan? Millaisia puheviestinnän osa-alueita osaat nimetä?

2. Arvioi itseäsi viestijänä. Voit pohtia vastauksia muun muassa seuraaviin kysymyksiin:

a. Millainen olet keskustelijana, esiintyjänä, ylipäänsä viestijänä?
b. Mitä osaat, entä minkä oppimiseen koet vielä tarvetta?
c. Millaisissa viestintätilanteissa viihdyt, millaisissa et?
d. Millaiset seikat ovat vaikuttaneet siihen, että olet sellainen viestijä kuin olet?

3. Mitkä ovat puheviestinnän opintojesi tavoitteet? Listaa muutama asia, joissa haluat kehittyä.

Verbaalinen viestintä

4. Miten luonnehtisit puhetapaasi ja käyttämääsi puhekieltä? Puhutko esimerkiksi murretta tai slangia? Millaisia vaiheluita olet huomannut puhekielessäsi eri konteksteissa (esim. tuttujen/vieraiden kanssa, virallisissa/epävirallisissa tilanteissa)? Ovatko vaihtelut tietoisia vai tiedostamattomia?

Nonverbaalinen viestintä

5. Pohdi, millaisia sanattomia viestejä lähetät ympäristöösi juuri nyt.

6. Muistele jotakin puheviestintätilannetta, jonka olet kokenut itsellesi tärkeäksi (esim. tärkeä puhe, esitelmä, työhaastattelu…) ja jossa olet kiinnittänyt huomiota sanattomaan viestintääsi. Mitä muistat panneesi merkille? Kuinka viestisi ovat tulkittavissa? Ihanteellista olisi, jos voisit tarkastella itseäsi videolta (esim. jokin kurssilla tehty harjoitus) ja arvioida nonverbaalista viestintääsi ”reaaliajassa”.

7. Arvioi kurssitoverisi puhe-esitystä tai esimerkiksi tv:stä nauhoitettua keskustelua nimenomaan nonverbaalisen viestinnän näkökulmasta. Yritä tehdä havaintoja niin monista nonverbaalisen viestinnän osa-alueista kuin pystyt. Tukevatko tekemäsi havainnot verbaalista viestintää vai ovatko ne sen kanssa ristiriidassa? Perustele päätelmäsi.

Viestijäkuva

8. Tehtävässä 3 arvioit jo omaa käsitystä viestijäkuvastasi. Mieti nyt, millaisena viestijänä uskot toisten sinua pitävän? Miksi? Voit halutessasi tehdä pienimuotoisen kyselyn tuttavapiirissäsi ja katsoa, kuinka hyvin oma viestijäkuvakäsityksesi vastaa muiden näkemyksiä.

9. Tarkastele tekstissä esitettyjä luetteloita vahvalle ja heikolle viestijäkuvalle ominaisista piirteistä. Tunnistatko itsesi jommastakummasta luettelosta vai sijoitutko niiden välimaastoon? Osaatko nimetä seikkoja, jotka ovat vaikuttaneet siihen, että viestijäkuvasi on kehittynyt tällaiseksi?

10. Testaa viestijäkuvasi! Voit testata viestijäkuvasi Jyväskylän yliopiston Kielikompassi-sivuilla olevan pienen testin avulla. Testiin

11. Mikäli viestijäkuvasi on heikko, mitä voisit tehdä sen vahvistamiseksi? Nimeä muutama konkreettinen asia, joihin haluaisit keskittyä puheviestinnän opinnoissasi.

Puheviestintätaidot ja puheviestintäkompetenssi

12. Mieti, millaisia puheviestintätaitoja tarvitset arkipäivän tilanteissa opiskeluissasi, työpaikallasi, harrastuksissasi, vapaa-ajallasi. Miten koet hallitsevasi nämä taidot?

13. Mitkä puheviestintätaidot koet helpoiksi, mitkä vaikeiksi? Miksi? Mitkä taitoalueesi kaipaisivat mielestäsi eniten kohentamista?

Kuunteleminen

14. Arvioi itseäsi kuuntelijana vastaamalla seuraaviin kysymyksiin:

a. Miksi ja milloin kuuntelet?
b. Miksi ja milloin et kuuntele?
c. Onko kuuntelemisesi kontekstisidonnaista eli kuunteletko eri tavoin eri tilanteissa (esim. kotiväen kanssa, ystävien seurassa, työpaikalla, opiskelutilanteissa)?
d. Mitkä ovat vahvuutesi, entä mitä piirteitä voisit vielä kehittää kuuntelutottumuksissasi?
e. Miten voisit tulla yhä paremmaksi kuuntelijaksi?

Palautteen antaminen ja vastaanottaminen

15. Lue mitä palautteesta kerrotaan Kielijelpissä. Katso lisäksi aiheeseen liittyvä video, jossa suomen kielen lehtori kertoo palautteen antamisesta omassa työssään. Erittele, mitkä viestinnälliset piirteet korostuvat erilaisissa palautteenantokeinoissa. Tarkastele kasvokkain tapahtuvaa, puhelimella, sähköpostilla, verkkoympäristössä annettavaa, kirjallista ja suullista palautetta.

16. Pohdi, millainen olet palautteen antajana ja vastaanottajana. Pohjaa pohdintasi aikaisempiin kokemuksiisi palautteenanto tai –vastaanottotilanteista. Vastaa seuraaviin kysymyksiin:

a. Mitkä ovat vahvuutesi? Mitä parannettavaa toiminnassasi on?
b. Miten voisit tulla vielä paremmaksi palautteen antajaksi ja vastaanottajaksi?