Kielijelppi > Työkalupakki > Työkalupakista

Mikä on kirjoittajan työkalupakki?

Työkalupakki on sekä asiatyylisen tekstin kirjoittajan että palautteenantajan apuväline. Se ei korvaa kielenhuollon ja kirjoittamisen oppaita vaan opastaa kirjoittajaa hankkimaan lisätietoa oman kirjoittamisensa kannalta keskeisistä seikoista. Työkalupakki on siis tarkoitettu sekä kirjoittajan oppaaksi että kirjoitusviestinnän ohjaajan ja vertaispalautteen antajan työkaluksi. Työkalupakkia voivat hyödyntää kaikenlaisia asiatekstejä tekevät kirjoittajat, mutta erityisen hyvin se soveltuu erilaisten opinnäytetöiden ja opiskelutekstien (esimerkiksi seminaaritöiden, pro gradu -töiden ja tutkimussuunnitelmien) kirjoittajien ja ohjaajien apuvälineeksi.

Työkalupakki sisältää aakkostetun Asiasanaston, jossa esitellään kirjoittamisen kannalta keskeisiä asioita ja ongelmakohtia ratkaisuehdotuksineen. Lisäksi työkalupakista löytyy Aiheenmukainen luettelo, joka kertoo, mihin tekstin tekemisen osa-alueeseen kukin aakkosellisen Asiasanaston asiasana liittyy ja mikä on asiasanojen keskinäinen suhde.

Palautetyökalu

Kirjoittajan työkalupakin pohjalta on koostettu sähköinen palautelomake, jolla opettaja voi koostaa palautetta opiskelijoiden kirjallisista töistä. Lomake rakentuu valmiista palautevaihtoehdoista, joista opettaja valitsee arvioitavana olevan tekstin pohjalta sopivimmat. Palaute lähetetään lomakkeelta atuomaattisesti opiskelijan sähköpostiosoitteeseen.

Tutustu palautetyökaluun >